Yleiset sopimusehdot

Koska työskentelemme yksityishenkilöiden kotona on asiakkaidemme luottamus meille erityisen tärkeä. Tietosuoja-asetus antaa asiakkaillemme ja meille yhtenäisen toimintamallin tietosuojan parantamiseen. Tässä yleiset sopimusehdot, jokaisen palvelun sivuilta voit ladata palvelukohtaiset lisäehdot.

Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaan Clean Spot Oy tuottaa Asiakkaalle siivouspalvelua. Sopimuksen kohde on Asiakkaan määräämä yksityisasunto.

Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan asiakkaan hyväksyttyä yleiset sopimusehdot, suullisen tai kirjalliset esim. sähköpostitse lähetetyn tarjouksen tai tilausvahvistuksen. Asiakas vakuuttaa hyväksymällä ehdot antaneensa riittävät ja oikeat tiedot kohteesta, jotta Clean Spot Oy voi suorittaa tilatun palvelun, sovittujen aikataulujen ja työohjeiden mukaisesti.

Kertaluontoisen siivouksen esim. (kotisiivous, muuttosiivous, loppusiivous, suursiivous ja ikkunoiden pesu) osalta sopimus on voimassa sen tilatun palvelun ehtojen mukaisesti mikä kulloinkin kyseessä. Säännöllisen ja vakituisesti esim. kerran viikossa tehtävän siivouksen osalta sopimus on voimassa toistaiseksi.

Palvelut

Clean Spot Oy suorittaa tilauksessa määritellyt palvelut kohteessa asiakkaan tilauksen mukaisesti. Palvelu suoritetaan Clean Spot Oy:n arvion määrittelemissä aikarajoissa. Asiakkaan tulee antaa Clean Spot Oy:lle tarvittavat tiedot kohteesta, jotta palvelu on mahdollista suorittaa tehokkaasti sekä huolehtia siivoojan pääsystä kohteeseen suorittamaan palvelua.

Kertaluontoisissa siivouksissa esim. muuttosiivous, loppusiivous, ikkunoiden pesu tai suursiivous tilaa Asiakas Clean Spot Oy:ltä siivousaikaa tunneissa. Clean Spot Oy ei sitoudu toimittamaan tiettyä palvelukokonaisuutta, vaan tilatun ajallisen määrän palvelua kohteessa. Jos palvelua ei pystytä suorittamaan etukäteen arvioidussa ajassa sovitaan mahdollisesta lisäajasta Asiakkaan kanssa, ennen lisätöiden aloittamista. Jos asiakas ei ole halukas lisäämään työaikaa, työ suoritetaan siltä osin, kun työhön etukäteen arvioitu aika riittää. Jos Clean Spot Oy:n aikataulut eivät anna myöten jatkaa lisätyöaikaa, suoritetaan työ vain etukäteen tilatun tai arvioidun ajan puitteissa.

Säännöllisissä, vakituisissa viikoittaisissa sopimussiivouksissa Clean Spot Oy sitoutuu toimittamaan palvelukokonaisuuden etukäteen sovitun tuntihinnan ja ajan tai kertakorvauksen puitteissa.

Reklamaatio

Säännöllisissä sopimussiivouksissa mahdollisesti havaituista puutteista Asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti esim. sähköposti tai tekstiviestitse 48 tunnin sisällä työn suorituksesta, muussa tapauksessa työ luetaan Asiakkaan puolelta hyväksytyksi. Mahdolliset puutteet korjataan Clean Spot Oy:n toimesta ilman lisäveloitusta kahden arkipäivän kuluessa reklamoinnista.

Suursiivouksissa, ikkunoiden pesussa sekä loppu- ja muuttosiivouksissa Asiakas sitoutuu saapumaan paikalle siivouksen valmistuttua tarkistamaan ja hyväksymään siivoustyöt. Asiakas on myös velvollinen ilmoittamaan tarkastuksen yhteydessä mahdollisista puutteista siivouksessa. Jos asiakas ei saavu paikalle tarkistamaan siivouskohdetta, luetaan siivous hyväksytyksi. Clean Spot Oy ilmoittaa asiakkaalle vähintään tuntia ennen töiden valmistumista, jotta asiakkaalla on mahdollisuus saapua paikalle tarkistamaan ja hyväksymään työ.

Hinnat, laskutus ja palvelumaksujen muutokset

Palveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset. Asiakas sitoutuu hinnoitteluun hyväksyessään tilausehdot, tilausvahvistuksen tai tarjouksen sekä maksaessaan palvelun. Hintoihin sisältyy voimassa olevan arvonlisävero kannan mukainen arvonlisävero, pois lukien arvonlisäverottomat siivouspalvelut.

Kertaluontoisissa siivouksissa maksaminen tapahtuu esimerkiksi yleisimmillä maksukorteilla siivouskohteessa tai sähköpostiin toimitetulla ennakkolaskulla. Halutessanne laskun maksuajalla, pidätämme oikeuden luottotietotarkistukseen.

Säännöllinen siivous laskutetaan kerran kuukaudessa tai siivouskerran jälkeen jälkikäteen. Asiakas voi tilata laskun e-laskuna omasta verkkopankista tai laskun sähköpostiin. Paperi- ja sähköpostilaskusta veloitamme 2€.

Clean Spot Oy pidättää oikeudet hintojen ja sopimusehtojen muutoksiin sopimuskauden aikana. Hinta tarkistetaan aina tulevan tammikuun 1. päivä. Tämä tarkistus tapahtuu automaattisesti. Palvelumaksun tai sopimusehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan heti niiden perusteiden tultua selvitetyiksi.

Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen, kertasiivous

Kertasiivouksissa (muuttosiivous, suursiivous, ikkunoidenpesu ja loppusiivous) Asiakkaalla on oikeus irtisanoa, siirtää tai peruuttaa siivoussopimus ilmoittamalla siitä Clean Spot Oy:lle kirjallisesti. Irtisanominen, siivouksen siirtäminen tai peruuttaminen on mahdollista ilmoittaa kaksi (2) vuorokautta ennen palvelun suorittamista. Irtisanottaessa, siirtäessä siivousta tai peruuttaessa siivous alle kahden (2) vuorokauden sisällä palvelun sovitusta suorittamisesta pidättää Clean Spot oikeuden laskuttaa asiakasta kolme (3) tuntia vastaavasta palvelusta, voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Clean Spot sitoutuu palauttamaan asiakkaan tilauksen yhteydessä ennakkoon maksamat suoritteet kahden (2) viikon kuluessa irtisanomisesta tai peruuttamisesta.

Kertasiivouksissa Clean Spot Oy pidättää oikeuden irtisanoa tai peruuttaa sopimus kirjallisesti välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Clean Spot Oy 

Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen säännöllinen kotisiivous

Asiakkaalla ja Clean Spot Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sopimusasiakkaalla on oikeus siirtää tai perua siivous 24 tuntia ennen siivousta ilman veloitusta, muussa tapauksessa Clean Spot Oy:llä on oikeus veloittaa suorittamatta jääneestä palvelusta täysi hinta.

Ylivoimainen este

Clean Spot Oy ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnon mullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tms. Vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös auto väylä ruuhkia, liikenneonnettomuuksia, työntekijöiden sairastumisia sekä tartunta- ja kulkutauteja.

Luottamuksellisuus

Kaikki Clean Spot Oy:n työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat vaitiolo velvollisia, jonka perusteella he eivät voi paljastaa mitään Asiakkaaseen tai hänen henkilökohtaisiin oloihinsa liittyvää seikkaa, jonka ovat saaneet tietoonsa. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä. Clean Spot Oy ei luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, pois lukien ne yhteistyökumppanit, joiden panos palvelun suorittamiselle on välttämätön.

Tietosuoja

Clean Spot noudattaa henkilötietolain määräyksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa asiakasrekisterinsä käsittelyssä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö Clean Spot Oy:n markkinointitarkoituksissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

Vastuu ja vakuutukset

Clean Spot Oy vastaa välittömistä esine- ja henkilövahingoista, joiden voidaan osoittaa aiheutuneen Clean Spot Oy:n tai Clean Spot Oy:n yhteistyökumppanien toiminnasta suoritettaessa palveluita, ei kuitenkaan silloin, jos vahinko aiheutuu Asiakkaan osoittamien työvälineiden tai puhdistusaineiden soveltumattomuudesta. Eikä myöskään silloin, jos Asiakas pyytää käsittelemään raskaita huonekaluja siivouksen aikana, esim. Sohvat, pöydät, jääkaapit, pesukoneet yms. Clean Spot Oy:n ei vastaa välillisistä vahingoista missään olosuhteissa. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset määräytyvät Clean Spot Oy:n vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Ristiriitojen ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Sovittelun epäonnistuessa sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §.

Laatimispäivä 1.1.2018 (Päivitetty viimeksi 30.11.2019)
1. Rekisterin- pitäjä

Nimi: Clean Spot Oy, y-tunnus 1875768-5

Osoite: Vallikuja 4, 01280 Vantaa

puh. 0207191470

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Niemi, petri.niemi@cleanspot.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, Clean Spot Oy

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Clean Spot Oy:n ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Clean Spot Oy:n tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

Clean Spot Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.

Clean Spot Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.

Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä Clean Spot Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Clean Spot Oy:n asiakkaana olevat tai aiemmin olleet henkilöt sekä Clean Spot Oy:hyn yhteydessä olleet henkilöt.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Käyttäjän itsensä antamat tiedot
 • Tunnistautumistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
 • Maksutiedot, kuten laskutustiedot sekä maksuvälinetiedot
 • Sukupuoli ja kieli
 • Markkinointiviestiluvat
 • Päätelaitteen tunnistetiedot
 • Analytiikalla päätellyt tiedot
 • Ostotiedoista päätellyt kiinnostuksen kohteet
 • Pääsääntöisesti tietojen lähde on verkkosivujen käyttäjä/asiakas itse. Tämän lisäksi saatamme hankkia lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esim. luottopalveluiden tarjoajalta laskupalveluita varten
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän selain, IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.
 • Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 11 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.
 • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Clean Spot Oy:n ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
6. Henkilötietojen säilytysaika

Clean Spot Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.

Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Muita henkilötietoja luovutetaan Clean Spot Oy:n markkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin Clean Spot Oy:n henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta Clean Spot Oy:n tai Clean Spot Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta tarvittaessa tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Clean Spot Oy:n työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja ml. hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

10.1. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Clean Spot Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Clean Spot Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Clean Spot Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

10.2. Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Clean Spot Oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

10.3. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Clean Spot Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Clean Spot Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

10.4. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

10.5. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Clean Spot Oy ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11. Profilointi

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Clean Spot Oy voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin. Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

11.1. Evästeiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

11.2. Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Clean Spot Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Clean Spot Oy:n ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Clean Spot Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. Yhteydenotot

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

Clean Spot voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Palvelusopimukset